Previous Home Next
Kajaki Grabia
Regulamin - spływy kajakowe
STRONA GŁÓWNA
OFERTA
NASZ SPRZĘT
OPIS RZEK
GALERIA
CENNIK
KONTAKT Z NAMI
PRZYDATNE LINKI
REGULAMIN

Wypożyczalnia kajaków KAYKO oferuje:
- wypożyczenie kajaków turystycznych różnych typów z osprzętem, tj. wiosłami oraz kamizelkami asekuracyjnymi;
- wypożyczenie innego sprzętu turystycznego znajdującego się w ofercie wypożyczalniKAYKO;
- dowóz sprzętu w wyznaczone miejsce oraz jego odbiór po spływie;
- wypożyczający może odebrać sprzęt własnym transportem;

1. Sprzęt znajdujący się w ofercie wypożyczalni KAYKO jest jej własnością;
2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem podanym na stronie;
3. Osoba wypożyczająca sprzęt wnosi opłatę za uzgodniony okres czasu wypożyczenia oraz podpisuje stosowne oświadczenie u wydającego sprzęt;
4. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt;
5. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrócenia sprzętu do wypożyczalni w stanie umożliwiającym jego natychmiastowe wypożyczenie. W innym przypadku Wypożyczający poniesie koszty za mycie kajaków;
6. Wypożyczalnia KAYKO nie odpowiada za skutki działań uczestników spływu/imprezy, w tym - wynikające z niepoprawnego używania wypożyczonego sprzętu;
7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z ich działań, a w szczególności do pokrycia kosztów likwidacji ewentualnych szkód, w tym - uszkodzenia wypożyczonego sprzętu;
8. Za zniszczenie, zagubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania;
9. Wypożyczalnia KAYKO nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków uczestników spływu/imprezy, utratę zdrowia lub ich śmierć;
10. Kajak oraz inny sprzęt może wypożyczyć osoba pełnoletnia, posiadająca dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy) stwierdzający jej tożsamość. W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu;
11. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, ich zachowanie i ewentualne szkody;
12. Wypożyczalnia nie wypożycza sprzętu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
13. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z wypożyczalnią;
14. Rezerwację należy potwierdzić zaliczką w wysokości 30% kosztów wynikających z umowy, która musi być wpłacona co najmniej 14 dni przed datą realizacji usług, chyba że przyjęto inne ustalenia;
15. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie odbioru sprzętu;
16. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 

All rights reserved © Kayko.pl - spływy kajakowe Grabia Widawka Warta